Algemene voorwaarden fotoshoot

Artikel 1: Definities

 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan de fotoshoot is gesloten.
 • Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk fotoshoot deelneemt.
 • Fotoshoot: periode waarin een fotoreportage wordt gemaakt.
 • Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 • De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van Aarts Photography | Vienna’s Photography, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.
 • Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
 • Een boeking maken op de wijze als vermeld in artikel 3 lid 1 of het accepteren van een offerte als bedoeld in artikel 4 lid 2 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
 • Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

Artikel 3: Inschrijven en bevestiging fotoshoot

 • Inschrijving voor de door Aarts Photography | Vienna’s Photography te verzorgen fotoshoot kan door de deelnemer plaatsvinden door het verzenden van het volledig ingevulde digitale inschrijfformulier op https://viennas.photography/boek-je-shoot, door telefonische boeking of door een boeking per e-mail/elektronische post.
 • Aarts Photography | Vienna’s Photography bevestigt een inschrijving/boeking die is gedaan op de wijze als in het voorgaande lid vermeld steeds schriftelijk (per post, fax, e-mail of anderszins). Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende fotoshoot tot stand. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden.
 • De opdrachtbevestiging geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer, behoudens tegenbewijs.

Artikel 4: Prijzen van de fotoshoot

 • Bij inschrijving via een inschrijfformulier of telefonische aanmelding gelden de fotoshoot prijzen, zoals deze zijn vermeld op https://viennas.photography ten tijde van de inschrijving.
 • Bij inschrijving door middel van invulling van het formulier via internet en verzending per e-mail/elektronisch post gelden de prijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding op internet zijn vermeld.
 • Als op een fotoshoot BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen inclusief BTW.
 • Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
 • Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.
 • Aangezien de fotoshoot bijna altijd op locatie is zal er ook voorrijkosten in rekening worden gebracht. Tot 25 km vanaf mijn adres is bij de prijs inbegrepen. Buiten 25 km wordt er € 0,19 excl. BTW per kilometer gerekend naar de fotoshoot locatie, behalve wanneer er een andere afspraak overeen is gekomen.

Artikel 5: Betaling

 • Na boeken van fotoshoot zoals vermeld in artikel 3 of na acceptatie van de offerte als bedoeld in artikel 4 zendt Aarts Photography | Vienna’s Photography een factuur met betrekking tot de fotoshoot aan de opdrachtgever of fotoshoot van de deelnemer.
 • Betaling door de opdrachtgever/deelnemer dient integraal te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door middel van storting op een door Aarts Photography | Vienna’s Photography aangewezen bank- of girorekening.
 Bij het niet tijdig betalen van het verschuldigde fotoshoot bedrag, vervalt het recht op deelname.
 • Indien de opdrachtgever/deelnemer niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor Aarts Photography | Vienna’s Photography voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever/deelnemer. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.
 • Indien voor aanvang van de fotoshoot niet de volledige betaling van de fotoshoot prijs door Aarts Photography | Vienna’s Photography is ontvangen, dan is de deelnemer niet gerechtigd aan de fotoshoot deel te nemen, zonder dat dit de opdrachtgever/deelnemer ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige fotoshoot plus eventueel bijkomende kosten.

Artikel 6: Verplaatsing data, tijdstip of locatie fotoshoot door Aarts Photography | Vienna’s Photography

 • Een fotoshoot kan tot twee dagen voor de afgesproken datum worden verplaatst naar een andere datum, tijdstip of locatie.
 • Indien de deelnemer op de in de fotoshoot informatie vermelde reservedatum niet kan deelnemen, zal in overleg met Aarts Photography | Vienna’s Photography gekeken worden naar de mogelijkheid of de deelnemer aan een andere fotoshoot tijdstip kan deelnemen.
 • Het niet kunnen deelnemen aan de fotoshoot op de vermelde reservedatum is geen geldige reden tot annuleren van de fotoshoot en biedt geen recht tot restitutie.

Artikel 7: Annulering fotoshoot door de opdrachtgever/deelnemer

 • Annulering door de opdrachtgever/deelnemer van de overeenkomst ter zake een fotoshoot is uitsluitend mogelijk tot uiterlijk drie (3) weken voor de geplande fotoshoot.
 • Bij annulering tot drie (3) weken voor de fotoshoot wordt € 25,- (excl. BTW) in rekening gebracht. Bij annulering vanaf drie (3) weken tot één week voor de fotoshoot zal 50% van het verschuldigde fotoshoot bedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen één (1) week voor de fotoshoot is het volledige fotoshoot prijs verschuldigd en heeft de opdrachtgever/deelnemer geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.
 • Annulering door de opdrachtgever/deelnemer van de fotoschoot na aanvang van de fotoschoot is niet mogelijk.
 • Er worden geen annuleringskosten in rekening gebracht indien er sprake is van een geldige en aantoonbare annuleringsreden. Hierbij valt te denken aan overlijden, ziekte, andere baan en wordt in overleg met Aarts Photography | Vienna’s Photography bepaald.

Artikel 8: Verhindering van de deelnemer

 • Indien een fotoshoot deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de fotoshoot, is vervanging door een andere deelnemer mogelijk, mits de vervanger uiterlijk een (1) week voor de fotoshoot wordt aangemeld bij Aarts Photography | Vienna’s Photography. Voor deze vervanging is de opdrachtgever geen extra kosten verschuldigd.
 • Een verhinderde deelnemer kan op verzoek worden overgeboekt naar eenzelfde fotoshoot op andere data of datum. Bij overboeking worden administratiekosten ad € 15,- excl. BTW in rekening gebracht. Bij overboeking binnen een (1) week voor de fotoshoot bedragen deze kosten 25% van de fotoshoot prijs, met een minimum van € 15,- excl. BTW.

Artikel 9: Annulering door Aarts Photography | Vienna’s Photography

Aarts Photography | Vienna’s Photography behoudt zich het recht voor de fotoshoot te annuleren tot uiterlijk drie (3) dagen voor de fotoschoot. De opdrachtgevers/deelnemer worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. Aarts Photography | Vienna’s Photography zal het door de opdrachtgever/deelnemer betaalde fotoshoot prijs restitueren. Indien mogelijk biedt Aarts Photography | Vienna’s Photography de opdrachtgever/deelnemer een alternatief aan. Indien de opdrachtgever/deelnemer hiervan gebruik maakt wordt het fotoshoot bedrag niet gerestitueerd.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 • Aarts Photography | Vienna’s Photography is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een fotoshoot van Aarts Photography | Vienna’s Photography of de annulering van de fotoshoot door Aarts Photography | Vienna’s Photography, tenzij aan Aarts Photography | Vienna’s Photography opzet of grove schuld kan worden verweten.
 • Indien Aarts Photography | Vienna’s Photography op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
 • Indirecte schade wordt niet vergoed

Artikel 11: Vervanging

Aarts Photography | Vienna’s Photography is te allen tijde gerechtigd een fotograaf, door haar met de uitvoering van de fotoshoot belast, te vervangen door een andere fotograaf.

Artikel 12: Toepasselijk Recht

 • Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van Aarts Photography | Vienna’s Photography en overeenkomsten tussen Aarts Photography | Vienna’s Photography en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.  
 • Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij een bevoegde rechter, tenzij de wet anders voorschrijft.

Artikel 13: Zomeractie

 • Bij het boeken van fotoshoot krijg je nu een GRATIS hoogwaardige afdruk (t.w.v. € 55,95) voor aan de muur van 40 bij 60 cm van een van de foto’s.
 • Deze actie is geldig op alle shoots die geboekt worden voor eind september 2022.
  • Dus ook op een shoot wordt geboekt op 30 september, maar pas uitgevoerd wordt in oktober.
 • Het is niet mogelijk om € 55,95 euro korting te krijgen op de shoot in plaats van de gratis afdruk.
 • De afdruk wordt gedaan op Xpozer. Zie onze veelgestelde vragen voor meer informatie op Xpozer.